سیامک زنگنه

چگونه کسب و کار خودم را راه اندازی کنم؟

چگونه کسب و کار خودم را راه اندازی کنم؟امروزه دیگرخبری ازاستخدام رسمی ویا میزکارهمراه با تلفن وفکس نیست.

(البته اگرژن خوب داشته باشیدوجوددارد)وازآنجایی که شماژن خوب نداریدوهم اکنون داریداین مقاله را میخوانیدمن به شما میگویم که دیگراین راه راادامه ندهید.

چگونه کسب و کار خودم را راه اندازی کنم؟

 

 

 

من به شما میگویم که بایدازاین موهبت خدادادی  یعنی اینترنت برای هرکسب وکاری استفاده نمود

البته درباغ سبز هم به شما نشان نمیدهم.

تاتفکرشمارابرای کسب وکارشخصی خودرادررویاودرتخیل خلق کنید.

چون به تنهایی نمیتوانیدازعهده این کاربرآییدزیراامروزه نسبت به گذشته کمی پیچیده ترشده است.

وبدون داشتن مربی کسب وکار (کوچ کسب وکار ) Business coach دیگرنمی شودبدون ضررنمودن درکاری موفق شد.

 

 

بنابراین مامیتوانیم کسب وکارشما درسازمانتک (sazmantec )

رابراحتی راه اندازی ودراختیارشما قراردهیم تاهرچه سریعتربه مقصدکه همان کسب درآمدهست برسید.

باکمترین ریسک وخطرازدست دادن پول وسرمایه وانرژی به هدف برسید.

 

باتشکر.

سیامک زنگنه