سیامک زنگنه

استفاده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی سی آر ام (crm)ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎری را ﻃﻮری ﺗﻐﯿﯿﺮ بدهید .

ﺗﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 

 

1.در واﻗﻊ CRM  سی ارام به ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻪ ﺑﻪ ارزش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن ﭘﯽ ﺑﺮده و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

 

ﯾﮑﯽ از فواﯾﺪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی CRM  سی ارام ﮐﺸﻒ ﮐﺮدن، ﺟﺬب ﻧﻤﻮدن و ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮی  ﻫﺎﺳﺖ.

۳- ﺑﻌﻀﯽ روال ﻫﺎی ﻓﺮوش در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﮔﺮ اﯾﻦ روال ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، فروش ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﺗﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮفت.

۴- ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از CRM،  سی ارام ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۵-ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻌﻠﯽ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از آﻧﻬﺎﺳﺖ. زﯾﺮا…

CRM  سی ارام ﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ.

اﯾﻦ راهکار، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﻃﺮق ذﯾﻞ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد:

ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺼﻮل، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ از

ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﻤﮏ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭘﯿﺶ از

ﺑﺮوزﻣﺸﮑﻞ، ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺸﺘﺮی، ﻓﺮاﻫﻢ آوردن

ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺳﺮﯾﻌﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺷﮑﺎﯾﺎت،  ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺳﺮﯾﻌﯽ ﺑﺮای…

 

 

درسی ارام crm اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی وی، ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺳﺮﯾﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی زﻣﺎﻧﯽ

ﻧﮕﻬﺪاری، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ، فراﻫﻢ  آوردن ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ.

 مادرسازمانتک(sazmantec)به شما کمک خواهیم کردتا درراه اندازی وپیاده سازی crm سی ارام

موفق وپیروزشوید.

با تشکر

سیامک زنگنه