سیامک زنگنه

دیجیتال مارکتینگ چیست وچه کاربردی دارد؟What is Digital Marketing

امروزه باپیشرفت تکنولوژی های متفاوت وتغییرنسل وروشهای بازاریابی جدیدواستفاده روزافزون از

شبکه های اجتماعی وسرعت مطلوب اینترنت وضریب نفوذزیاد این تکنولوژی ها وهوشمندسازی

تلفن های همراه(موبایل) وتبلت های هوشمندبازاری به وجودآمده که میتوان ازآن استفاده نمود.

این بازاردیجیتال بسیارپردرآمدوپرسوداست ومیتوان ازآن برای استفاده های گوناگون به کارگرفت.دربازاریابی دیجیتالی یادیجیتال مارکتینگ Digital Marketing بایدازیک سری قوانین واصول تبعیت نمود.تابتوان درتبلیغات وبرندسازی واطلاع رسانی ازمحصول ویاخدمات باسرعت دقت وکمترین هزینه استفاده نمود.

شمامیتوانیدبادیجیتال مارکتینگDigital Marketing  تمامی کالاهاوخدمات راازطریق تولیدمحتوای دیجیتالی وازترکیب آن بابازاریابی عصبی یانورومارکتینگ باروشهای نوین وجدیدانتشاردهید.

 مادرسازمانتک (sazmantec) به شماکمک خواهیم کردتابتوانیدبه آسانی ازدیجیتال مارکتینگDigital Marketing وشبکه های اجتماعی ووبسایت هااستفاده نموده و باکمترین زمان وهزینه موفق شوید.

باتشکر

سیامک زنگنه