سیامک زنگنه

بازاریابی عصبی یا نورومارکتینگ 

امروزه دیگرروشهای قدیمی بازاریابی جوابگوی سازمانها شرکتها وفزوشگاهها نیست .

ونمیتوان با اصولی قدیمی بازاربه سمت بازارهای جدید رفت ومیبینیم که تمامی این روشها به شکست منجرمیشود.

 

 

 

برای اینکه بتوانیم خیلی دقیق ترومنظم تربه این مهم برسیم دوعلم روانشناسی وساختارشناسی مغزراباعلم بازاریابی ترکیب نمودن تاباشناخت بهترازآنچه درمغزیک فرد میگذردبهترآشنا بشویم.

دراین روش بازاریابی که مبتنی به علم عصب شناسی هست را نورومارکتینگ میگویند.

دراین علم شما یادمیگیریدکه چگونه میتوان با شناخت دقیق وعملکردصحیح مغز به درون ذهن ومغزمشتریان نفوذکنیدتابتوانید اسراردرونی آنان رابهتربشناسیدوباآنها ارتباط بهتروموثرتری داشته باشیدودیگرباروش آزمون وخطا وشایداما واگرهابه سراغ بازارومشتریان نروید.

 

 

 

 

دراین روش شما باسه بخش مهم مغزآشنا شده ووظایف وکاربردهای هرکدام را بدرستی درک میکنیدتابتوانیدبهترین عملکردرادرارتباط واصول مذاکرات حرفه ای را بامشتریان وحتی بادوستان خودداشته باشید.

 

 

 

شماپس ازیادگیری  باراریابی عصبی میتوانیدبدون هیچگونه مشکلی دررارتباط بامشتریان بکارگرفته وموفق شوید.

برای یادگیری ویا استفاده از این نوع بازاریابی شما میتوانیدازمجموعه ماکمک گرفته ودرکسب وکارخودبکارگیرید.

مابه شمادرسازمانتک (sazmantec )کمک خواهیم کردتاموفق شوید.

باتشکر.

سیامک زنگنه