سیامک زنگنه

مدیریت سکوت مشتری CUSTOMER SILENCE MANAGEMENT

مشتریان به محل کسب وکارما مراجعه میکنندوکالاها یا خدماتی را ازما میخرندویا حتی نمیخرند!

امادیگربه سمت ماوکسب وکارماهرگزبرنمیگردند.

علت چیست؟

چرا با اینکه حتی ازآنها پرسیده میشودکه نظرشما در مورد کالاها وخدمات ماچیست ؟

آنها میگویندبسیارخوب وعالی است وحتی پرسیده میشودکه نظرشما درموردقیمت چیست میگویندخوب ومناسب است.

اما بعدازخروج ازمحل کاروکسب دیگرهرگزبرنمیگردند.

ماهمه سعی خودرادرتبلیغات نموده ایم تا مشتریان را به سمت خودجذب کنیم ودراین کارهم موفق شده ایم .

اماآنها پس ازبررسی کالا وخدمات ازماخریدنمیکنندومحل راترک کرده وهیچ وقت برنمیگردند.

یاخریدشان را انجام داده وبازگشتی به ماندارند.به راستی مشکل چیست؟

آنها که عموماراضی هستندوسئوالاتی هم که پرسیده میشودگواه همین ادعا هست پس چرابرنمیگردند.

وتبدیل به یک مشتری راضی ووفادار نمیشوند؟

پس چگونه میتوان مدیریت سکوت مشتری CUSTOMER SILENCE MANAGEMENT راانجام وکنترل نمود؟

پاسخ این سئوال رامیتوان از مابپرسیدمابه شمادرسازمانتک (sazmantec)کمک میکنیم تااین مشکل فروش را حل نمایید.

باتشکر

سیامک زنگنه