سیامک زنگنه

چرا یک مشتری محصول و خدمات شما را میخرد؟

انواع فایده ها یا مطلوبیت محصولات وخدمات از نظر مشتریان

1.امکان دستیابی و خرید راحت

مابایدبتوانیم شرایطی را ایجادکنیم که مشتریان بتوانندبه راحتی امکان دستیابی به کالا

وخدمات راداشته باشند.

به طورمثال:جاومحل پارک خودروداشته باشیم تامشتری باخیال راحت ازاسترس جریمه شدن به خریدبپردازد.

2.زمان دستیابی و خرید دلخواه

درکسب وکارهای قدیمی صاحب کسب وکارزمان فعالیت اقتصادی رامشخص می کرد.

امادرکسب وکارنوین مشتریان هستندکه زمان دستیابی وخریددلخواه راایجادمیکنند.

به طورمثال :زمان فعالیت پاساژها ومراکزاقتصادی با سایت های فروش آنلاین24ساعته

3.محل دستیابی و خرید مطلوب

بایدکالاها وخدمات به صورتی باشدتامشتری بتواندبراحتی لمس وارزیابی بنماید.

ودردسترس مشتریان قرارگیرد.

به طورمثال :کالاها بایددرمحلی قرارگیردتا مشتریان بتوانندآن رالمس کنندفروشگاه پوشاک یکی ازآن جمله است.

4.اطلاع رسانی کافی

مادرتبلیغات بایدبتوانیم اطلاع رسانی کامل وکافی داشته باشیم .

تامحصول وخدماتمان رابه مشتریان معرفی کنیم.تبلیغات نوین انجام دهیم .

به طورمثال :استفاده ازشبکه های اجتماعی ماننداینستاگرام .تلگرام.واتس آپ ودیگرشبکه ها.

5.تأمین نیازهای روانی

بایدروشهای رادرکسب وکار ایجادنمودتامشتریان ازخریدخدمات وکالاها ترس نداشته باشند.

وبایدبااحساس آرامش اقدام به خریدکنند.

به طورمثال :اگرکالا وخدمات عیب ومشکلی داشته باشدبایدآماده پذیرفتن وپس گرفتن آن باشیم.

6.تأمین ظواهر مورد نظر

مشتریان دوست دارندکالاهاوخدمات رازیباازنظربسته بندی وخدمات خریدکنند.

ومابایدهمیشه آماده باشیم تااین ارزش رابه مشتریان بفروشیم.

به طورمثال :فروش پنیرفله ای وپنیر بسته بندی باظواهرزیبا.

مادرسازمانتک (sazmantec) به شماکمک میکنیم تابتوانیدهرچه بهترمشتریان راترغیب به خریدنمایید.باماموفق شوید.

باتشکر

سیامک زنگنه