سیامک زنگنه

ارتباط دوجانبه (ارتباط موثر )Bilateral communication

مادرزمانی زندگی میکنیم که انسانهاغرق درشبکه های اجتماعی واستفاده ازکامپیوتر وگوشی های هوشمندهستند.

ودیگربه یکدیگر توجه ای ندارندویا بهتربگوییم دیگربلدنیستیم به غیرازقوانین استفاده ازشبکه های اجتماعی ویا قوانین استفاده ازسایت ازقانون ارتباط دوجانبه وموثربین انسانهاوروابط آنهااستفاده کنند.

این قوانین بسیارساده هستندواززمان پیدایش زبان مشترک دربین انسانهاوجودداشته!

اماامروزه بخاطرازبین رفتن فرهنگ کتاب وکتاب خوانی وروشهای قدیمی وبروزنشده آموزشی دیگردیده نمیشودکه بکاربرده شودوانسانها درارتباطات روزمره دچارمشکل ارتباط دوجانبه هستندوبه چندنشانه ازناهنجاریهای آن میپردازیم .

مانند:عصبانیت.افسردگی.درون گرایی.ونداشتن اعتمادبنفس ومشکلات روحی وروانی وصدمات ومشکلاتی دیگر.

مادراین جابه ذکرنکاتی میپردازیم که به شماکمک می کندتاهرچه بهتر شمارابرای ارتباط دوجانبه موفق میکند.

1.گوش دادن.(LISTEN good)

خوب گوش کنید!خداوندبه شمادوعددگوش هدیه داده تابتوانیددوباریابه عبارتی بادقت به صداهاگوش دهید.ومامتاسفانه خوب گوش نمیدهیم.

2.خوب دیدن.(OBSERVE good)

خوب ببینید!دراین عضوازبدن هم به شمادوعددهدیه داده شده تابتوانیدازاین طریق بادرک بهترازشرایط اطراف وبررسی آن نمایید.

3.کم وصحیح صحبت کردن

خوب صحبت کردن یکی ازبهترین ابزارهای ارتباطی میباشدوبایدگفت یکی ثروت های خدادادی است که اگربتوان ازآن صحیح ودرست استفاده نمودثروت زیادی رابه سمت شما سرازیرمینماید.

4.سئوال کنید.(ASK QUESTION)

شماباسئوالات خوب ومناسب میتوانیدارتباطات خوبی راایجادکنیدویکی ازایزارهای مهم درادامه ارتباط دوجانبه میباشد.

ودیگرعواملی که دراین زمان ومکان نمی گنجد.

مادرسازمانتک (sazmantec) به شماکمک خواهیم کردتابتوانیدارتباطات خودرا هرچه بیشتروبهترنماییم وارتباط دوجانبه (Bilateral communication) بهتری داشته باشید.

باتشکر

سیامک زنگنه