سیامک زنگنه

بازاریابی وفروش ویروسی (Viral marketing and sales)

بازاریابی ویافروش ویروسی یکی ازاستراتژیهایی است که میتوان ازآن بعنوان بهترین وکم هزینه ترین روش برای معرفی کالاوخدمات استفاده نمود.

 

 

 

وبه مانندویروس سرماخوردگی ازفردی به فرددیگری میتوان مطلب ویااهداف تبلیغاتی خودرابه دیگری یادیگران انتقال داد.

دراین روشبازاریابی وفروش ویروسی (Viral marketing and sales) هزینه اولیه تبلیغات میتواندزیادباشدولی درانتقال با کمترین هزینه میتوان با تاثییرزیادی روبروشد.

 

 

بطورمثال شما میتوانیدیک تولیدمحتوای ساده وپرمحتوانماییدوآن رادرشبکه های اجتماعی ومجازی انتشاردهیدبنابراین شمااگرهدفمندوبامتخصص این تولیدراانجام دهیدخواهیددیدکه چگونه دیگران خودبه انتشارهدفمندوبی هزینه این محتوا خواهندپرداخت.

ویا میتوان ازروشهای گوناگون برای انتقال پیام ها ویااهداف بازاریابی وفروش ویروسی ازآن استفاده نمود.

مادرمجموعه سازمانتک(sazmantec) به شماکمک خواهیم نمودتابتوانیدازاینبازاریابی وفروش ویروسی (Viral marketing and sales) استراتژی درکسب وکارخوداستفاده نمایید.

باتشکر

سیامک زنگنه