سیامک زنگنه

چگونه کسب وکارخود را دگرگون کنید؟

چگونگی دگرگونی یک کسب وکاربه عوامل زیادی درکسب وکارشما بستگی دارد.

که ازآن جمله میتوان به:

  • آرامش درکسب وکار
  • انتظارات مالی شما
  • پرسنل متخصص
  • شرایط بازار
  • آینده کسب وکار
  • نظرهای مدیرومدیران

آرامش درکسب وکار

ماهمه میدانیم که یکی ازعوامل پیشرفت ودگرگونی دریک کسب وکارآرامش درهمه زمینه ها ی فعالیت ها

ویاشرکت وسازمان ما میباشد.

درشرایطی که همه اعضاءیادشده درآرامش وآسایش نباشندشما بایدبتوانیدبرای نجات خودوکسب وکارتان

دست به دگرگونی کسب وکارخودبزنید.

انتظارات مالی شما

انتظارات مالی یکی ازتشویش ها برای سرمایگزاران وسهامداران یک شرکت ویاسازمان است.

هرزمانی که یک سیستم نتواندانتظارات مالی شما یا سازمان وشرکت راتامین نماید.

بایدخیلی سریع اقدام به دگرگون نمودن آن کسب وکارنمود.

پرسنل متخصص

یکی ازسرمایه هایی که متاسفانه درکشورمادیده نمیشودیا بهتربگوییم اصلا درمحاسبات کسب وکاردیده نمیشود.

پرسنل متخصص است.

هرگاه درپاتالوژی فروش یاعارضه یابی فروش ویاتولیدامتیازات مربوط به پرسنل پایین باشدبایدبه سرعت عملیات دگرگونی کسب وکارانجام شود.

شرایط بازار

معمولا بازارشرایط یک کسب وکار را تعیین میکند.وهرگاه نتوانیم خودرا ازبازارسنتی به بازارنوین وجدیدتبدیل نماییم .

بایدکسب وکارخودراهرچه سریعتردگرگون کنیدوبه اصطلاح بازاریان بانبض بازارحرکت کنیم.

به طورمثال: اگرشما فروشنده ویاتولیدکننده هستیدبایدبتوانیدبراساس نیازبازارومشتریان اقدام به تولیدوفروش نماییدواگرنمیتوانیدبایددست به دگرگونی کسب وکارنمایید.

آینده کسب وکار

درزمانی که یک کسب وکارهیچ برنامه مشخص ومنظمی برای خوددرنظرنگرفته باشد.زمان ازبین رفتن ومرگ آن میباشد.

ودرهمچین زمانی هیچ برنامه مشخص وزمان بندی شده ای برای آینده کسب وکارشرکت سازمان یافروشگاه وجودندارد.

وبایدهرچه زودتراقدام به دگرگونی کسب وکارخودنمایید.

نظرهای مدیرومدیران

درتمامی کسب وکارها مدیرویا مدیرانی همیشه وجوددارندکه آن رارهبری وراهبردی مینمایند.وهرگاه آنان براساس تحلیل ها ومحاسبات مالی ویاعرض یابی های پاتالوژی فروش به این نتیجه رسیدندکه دیگر نمیتوانندسهمی ازبازار داشته باشندویا براساس محاسبات مالی مجموعه اصطلاحا سودهی خودراازدست داده وضرردهی راآغازنموداست.

این زمانی است که بایددگرگونی کسب وکارراآغازنمود.

حال پرسش این است که:چگونه کسب وکارخودرادگرگون کنید؟

این تغییرات در دوصورت امکان پذیراست:

  1. راه حل اول این است که کسب وکارراتعطیل نموده وشروع به اصلاحات نماییم.
  2. راه حل دوم اینکه دست به کسب وکار قدیمی نزده واقدام به راه اندازی یک کسب وکارجدیدونوین درکنارکسب وکارقدیمی زده وبعدازساخت کسب وکارجدیداسباب کشی نماییم.(ازساختمان قدیمی به ساختمان جدید).
  3. راه جل سوم یک  استارتاپ STARTUP زاه اندازی نمایید.

مادرسازمانتک sazmantec به شماوکسب وکارتان کمک خواهیم نمودتابتوانیدکسب وکارخودرادگرگون سازید.

باتشکر

سیامک زنگنه