سیامک زنگنه

واداربه تصمیم گیری کردن مشتری

یکی ازموانع فروش که همیشه مشکلاتی رابرای فروشنده هاوحتی مشتریان دارد.

ناتوانی درواداربه تصمیم گیری است که متاسفانه منجربه خریدمشتری نمی شود.

یکی ازنشانه های بارزاین فرایندعدم تصمیم گیری حتمابارها خانم هاوآقایانی رادیده اید

که ازیک فروشگاه به فروشگاه بعدی درحال جستجو کالاوخدمات هستند.

ومدت زمان زیادی را دراین مکان ها میگزارنداما هیچ خریدی را انجام نمیدهند.

 

وقتی از آنها سئوال میکنیدکه چراخرید نکردیدیک جواب آشنایی رامی شنوید.

(جنس موردنظرمان راپیدا نکردیم!).

این جمله وجملاتی نظیر این را بارها شنیده اید.

 

اما دلیل این نیست وقتی با مشتریان صحبت کردیم متوجه شدیم که آنها ازفروشنده ها تقاضای مشاوره داشتنداماآنها نتوانستندراهنمایی صحیح رابدهند.

که این خوددلایلی دارد که به شرح آن خواهیم پرداخت:

1.عدم شناخت فروشنده ازنیازمشتری

2.عدم کمبوداطلاعات فروشنده ازکالاوخدمات

3.خوب گوش ندادن به نیازمشتری

4. نداشتن آموزش علمی وکاربردی فروشندگان

پس ازبررسی های فراوان نتیجه گرفتیم که دیگرنیازبه فروشنده باسبک ونیازقدیمی نداریم .

ونیازجدیدی پیدانمودیم به نام (مشاورفروش) تابتواندمشاوره دقیق ومطابق نیازهای خریدمشتری راپیداکندوآنهارابتواندراهنمایی کندودرپایان به مشتری کمک کندتا تصمیم خودرابگیرد.

یا به عبارتی بهتر مشتری راواداربه تصمیم گیری نماید.این تکنیک بسیارپیچیده است.

ولازم است که حتما آن رایادبگیریدودرفروشگاه وسازمان ویاشرکت خودنهادینه نمایید.

مادرسازمانتک (sazmantec) به شماکمک خواهیم کردتا بتوانیداین آموزش ها رادرمجموعه خودپیاده سازی واجرانمایید.باماموفق خواهیدشد.

باتشکر

سیامک زنگنه