سیامک زنگنه

بازاریابی وفروش جودویی(Marketing and Sales Judo)

بازاریابی وفروش جودویی را میتوان یک استراتزی مهم وقوی دربازاریابی دانست.

وآن رابرگرفته ازورزش جودودانست.ورزش جودو رامیتوان یکی ازکاملترین رشته های رزمی دنیابه شمارآوردکه ازرشته رزمی جوجیتسوالهام گرفته شده است.

ابداع کننده رشته رزمی جودوپروفسور جیگاروکانو از زاپن میباشدکه رشته رزمی جوجیتسو که رشته بسیارخشن وپرآسیبی بودرا تبدیل به جودوبه معنی( راه وروش )تبدیل نمود.

این رشته که شامل 64تکنیک اصلی واصول آن برحفظ انرژی واستفاده ازقدرت ونیروی حریف  طراحی شده است.

بنابراین شما با استفاده ازآن 64تکنیک می آموزیدکه چگونه هنگامی که حریف به شما نیرو واردمیکندبهترین تکنیک رااجرا نماییدتا آن رابه زمین زده وپیروزشوید.

بدون آن که فشاری به خودواردآورید.

دربازاریابی وفروش هم می شوداز این تکنیک هااستفاده نمودوبا پیدانمودن نقاط قوت وضعف مشتریان براهداف خودپیروزشد.

هرانسانی درکسب وکاروتعاملات اجتماعی راه وروشی داردکه بایدقبل ازمذاکره ودیدارازآن اطلاع پیدانمود.

مانند:احساسات.شرایط کسب وکار.میزان کسب درآمدماهیانه وموارددیگرکه بایدازقبل درموردآن شخص موردمذاکره بدست آوریم.

پس بابه دست آوردن این گونه اطلاعات میتوان به مانندیک جودوکار با کمی کشش وکمی حل دادن فهمیددرکدامین قسمت ضعیف ترودرچه بخش هایی قوی تر است.

وبعدازبررسی های لازمه تکنیک لازم ومفیدآن قسمت رابرروی حریف(مشتری) اجرانمودتاپیروزشوید.

حتمابا توضیحاتی خوانده ایدمیگوییدچقدرخشن!!

امامن به شماتوصیه میکنم یک فیلم آموزشی دررابطه با این ورزش علمی وتکنیکی حتماببینیدوبعدقضاوت کنید.

وببینیدبدون زحمت وباکمی دقت میتوان از این تکنیک یعنیبازاریابی وفروش جودویی

(Marketing and Sales Judo) استفاده نمودوتقریبا تمامی متخصص های دراستفاده

ازاین تکنینک واستراتژی درمذاکرات وبازاریابی وفروش پیروزهستند.

درگفت وشنودهایی که توسط مشتری وشما درمی گیرد نشانه های آشکارمی شودکه اگربه آنها توجه کنیدومهارت لازم را دارا باشیدحتما موفق خواهیدشد.

حال این شما هستیدکه باداشتن مهارت بازاریابی وفروش جودویی(Marketing and Sales Judo)میتوانیدبدون زحمت زیادوصرف وقت کم به بهترین نتیجه ممکن دست بیابید.

این روش یکی ازپرسودترین اصول بازاریابی وفروش می باشدکه اگرتکنیکهای آن رافرابگیریدحتما موفق خواهیدشدومادرسازمانتک (sazmantec) به شماکمک خواهیم کردتاشمااین علم رایادبگیریدودرکسب وکارخود موفق وپیروزشود.

باتشکر

سیامک زنگنه