سیامک زنکنه

روش های جذب مشتری برای فروش بیشتربه عوامل وشرایط زیادی بستگی دارد.

که اگریخواهیم تمامی این عوامل را یک به یک نام ببریم فقط وقت وزمان راهدرداده ایم.

بنابراین بایدبه راهکارهای جدیدپرداخت ماننداستفاده ازروش های دیجیتال مارکتینگ ویااستفاده ازرویکرد.

سی آرام (crm ) تابتوانیم مشترهای جدید که با تکنولوژی جدیدآشنا هستندراپیدا نموده روش های جذب مشتری برای فروش بیشتروخودویا محصول خدمات رابه آنها معرفی نماییم.

وهمچنین پس ازفروش بتوانیم ازتکنیک های مدیریت ارتباط بامشتریان (crm )استفاده نموده

وآنها را به سمت خودومحصولات ویاخدمات جذب وحفظ نمودکه برای روش های جذب مشتری برای فروش بیشترفرآینداین عملیات هوشمندانهبدست آوردن مشتریانی وفاداراست.

ومیتوان با استفاده ازاین روشهای کارآمد ازیک مشتری معمولی

یک مشتری وفادارساخت وازآن یک مشتری جدیدبدست آورد.

که با این فرآیندهوشمندانه روش های جذب مشتری برای فروش بیشتر رابدست خواهیم آورد.

به یادداشته باشیم همه سعی ما این باشدکه نفروشیم بلکه کاریاکارهایی انجام دهیم که مشتری به سمت ماوکسب وکارما برگردد.

مادرسازمانتک (sazmantec) به شماوکسب وکارتان کمک میکنم.وروش های جذب مشتری برای فروش بیشتررابه شمایادخواهیم داد.

باتشکر.

سیامک زنگنه