سیامک زنگنه

چگونه فروش بیشترداشته باشیم؟

امروزه باروند جدیددربازارکسب وکارمشتریان سخت ترازهمیشه خریدمیکنندویا میتوان گفت نوع خریدشان تغییرکرده است.

فروش بیشتر

 

دلیل هم بسیارروشن وواضح است وآن این میتواندباشدکه همه عوامل عرضه وتقاضاتغییرپیدانموده است وطبق این قانون هرگاه عرضه کم گرددتقاضاافزایش پیدامیکندوبلعکس هرگاه عرضه افزایش یابدتقاضاکم میشود.بنابراین بارشدنقدینگی دربازاروعرضه زیادومتنوع محصولات وهمچنین شرایط پرداخت میتوان گفت که مدل خریدمشتریان هم عوض شده است ودیگربه روش وسبک قدیم خریدنمی کنند.

 

پس چطوربایدفروش بیشترنمود؟

همچنین باورودتکنولوژی های جدیدموبایل های هوشمندورشدسریع وکارآمدآن وظهور شبکه های اجتماعی ازقبیل اینستاگرام تلگرام وواتس آپ وهمچنین فیس بوک ودیگرشبکه ها وصرف وقت مردم دراین گونه برنامه ها دیگرنمیتوان به صورت قدیم اقدام به فروش بیشتروحتی بازاریابی نمود.بنابراین بایدبراساس این روندهوشمندانه وارداین عرصه شد.

 

امروزه دیگرمشتریان سرشان بالانیست تابتوانندشمامحصولات وبرندشماراببینندواصطلاحاسربه پایین شده اند.

وبیشترین زمان خودرادرموبایل هاوتبلت هادرشبکه های مجازی میگزرانند.

 

شما درسازمانتک (sazmantec)به کمک مامی توانیدفروش بیشترراتجربه نماییدولذت کسب وکارخودراصدچندان کنید.

باتشکر.

سیامک زنگنه