سیامک زنگنه

فروش موفق

چگونه یک فروش موفق داشته باشیم؟

امروزه دیگرنمی توان باروشهای قدیمی وگذشته دربازار کسب وکارامروزی  فروش موفق داشت وبه فعالیت وکسب درآمدپرداخت جمله ای رادربازارسنتی وقدیمی حتماشنیده اید.

میگویندبازارخراب است وکاسبی نیست!

امادرهمین بازارکسب وکارهایی را میبینیدکه تازه واردعرصه شده اندوبسیارخوب کسب درآمدمیکنند.

 

سئوال این است که درهمین وضعیت که کاسبکارهای حرفه ای وقدیمی بازار آن جمله را میگویندکسب وکارهای نوپا

(startup ) درحال کسب کاردربازارودرآمدهستند.

فروش موفق فروشی است که شمارادرواقعیت خوشحال وراضی نگه داردوبه شما ومشتریان وپرسنل مجموعه احساس آرامش وامنیت دهد.

مادرسازمانتک (sazmantec) به شما کمک خواهیم کردتا بتوانیددربازاروکسب وکارخودموفق شوید.

سیامک زنگنه