سیامک زنگنه

سازمان یکپارچه آنلاین :فروش.مدیریت مشتریان.باشگاه مشتریان ومالی اداری

امروزه با توسعه کسب وکارها وازبین رفتن کسب وکارهای قدیمی وظهور کسب وکارهای نوپا

(استارتاپ ها) نیازدارندتابتوانندسازمان وسیستم خودرایکیارچه وبتوانندمکان وزمان دستیابی

واستفاده وبهره وری را حذف کنند.وسیستم ها بتوانندهزینه پرسنل متخصص مرخصی ها وانصراف ازکارراازبین برده

ومدیران درهرزمان ومکان بتوانند براحتی وبه صورت 24ساعته سازمان ومجموعهسازمان یکپارچه آنلاین :فروش .مدیریت مشتریانCRM سی آر ام.باشگاه مشتریان ومالی اداریخودرا قابل فعالیت وخدمت رسانی نمایندواحتیاج به سه شیفت کاری برای عرضه خدمات ومحصول دیگرنباشد.

ومشتریان بتوانندبه سهولت وآسانی با تمامی قسمتهای سازمان درزمانهای مختلف ارتباط برقرار کرده

وازاین ارتباط موثروپایداروفاداری را ایجادنمودوبراین اساس بتوان ازمشتری وفاداربه مشتری یا مشتریان جدیدرسید.
امروزه هرسازمان وشرکتی که بتواندسریع تروراحت تروارزان تر خدمات دهندپیروزوموفق هستند.

وبه همین خاطراست که کسب وکارهای قدیمی چون این سه اصل رانمیتوانند رعایت کنندبه شکست میخورند.

و بعلت راه اندازی نکردن سازمان یکپارچه وآنلاین درحال ازبین رفتن هستندوجای خودرا به کسب وکارهای جدیدونوین میدهندکه همان استارتاپ ها هستند.

در کسب وکارهای سنتی معمول اگرهم ازابزارهای نرم افزاری وسخت افزاری استفاده شود.

معمولابه صورت جزیره ای هستندوبایدبه طورمرتب از یکی خارج ووارددیگری شده که این سیستم باعث زمان

وهزینه زیادبرای سازمانهاوشرکت ها می گرددوعملا گزارش گیری وپاتالوژی فروش را بسیارسخت ویا غیرممکن می کند.

امروزه بایدبتوانیدکه درهرمحل وجایی کسب وکارخودراببریدوارائه کنید.

وبه عبارتی دیگرمشتریان مانندزمان گذشته پیش مانمی آیند.

مابایدبه پیش مشتریان برویم.واین بخاطرتغییرنسل وتکنولوژی است .

امروزه دیگرمردم سرشان بالا نیست .

ودرهرزمان ممکن سرهاپایین ودراستفاده ازگوشی های هوشمنداست .

ویا زمان خودرادرشبکه های اجتماعی میگزرانندویا درحال بازی یاخریدآنلاین کالا وخدمات هستند.

(حتی درحال رانندگی)


اگرشما کسب وکارقدیمی داریدکجای این سهم بازارهستید؟

وکالاها وخدمات شما برای چه کسانی ساخته ویا آماده به خدمات است؟

نسل جدیدویا قدیم؟
اگرجواب شما نسل جدید است راه را درست میروید.

پس باید برای برطرف نمودن نیازها واحتیاجات این مشتریان فعالیت کنید.

وابزارهایی را بسازیدکه این گروه از مشتریان به آن نیازمندهستند.


مابه شما کمک خواهیم کرد.
شما بایدبتوانیدمحصول وخدمات خودرا به راحتی حداکثربا سه حرکت یا اقدام به مشتری

یا مشتریان برسانیدکه موجب لذت وایجا شوروشوق واعتمادواعتبارمینماید.

وهزینه های بازاریابی وتبلیغات راکاهش میدهدورضایت مندی مشتریان را افزایش میدهد.

که خودباعث فروش کالاوخدمات بیشتروسودبیشتر میشود.
ودرپایان اگربتوانیدارزان تربفروشیدسهم بیشتری ازکالاوخدمات را به خود اختصاص میدهید.

وسودبیشتری را به سازمان وشرکت اختصاص میدهیدوهمه این عوامل شمارا به یک سازمان خوب سودآورومحبوب تبدیل مینمایدکه تغییرات در بازاروحتی قیمت دلارهم نمی توانددرکسب وکار شما

مشکلی را ایجاد نماید.

مادرسازمانتک (sazmantec) به شماکمک خواهیم کردتاموفق شوید.
با تشکر

سیامک زنگنه