سیامک زنگنه

پاتالوژی فروش یاعارضه یابی فروش

امروزه کسب وکارهاهم مریض میشوندواحتیاج دارندعارضه یابی فروش شوندمانندزمانی که یک فردمریض میشود.

یا پیش دکترمیرودویادکتربه بالین بیمارمی آید.دراولین اقدامی که پزشک انجام میدهدمعاینه بالینی است .

وبعدازآن برای بیمارنسخه ای تهیه میکندکه به آزمایشگاه بایدبرده شودوبراساس مشاهده های بالینی انجام شده ونمونه هایی که بیماردرآزمایشگاه ارائه میدهدنتایجی بدست می آیدکه براساس آن پزشک به ادامه درمان می پردازد.

ویاداروتجویزمیکندویا نسخه ای دیگرکه متناسب با حال وروزبیمارباشدوبه درمان اوکمک کند.

بنابراین بیمارهرروز روبه بهبودی میرودتا کاملا به صحت وسلامت لازم برسد.

پاتالوژی فروش یاعارضه یابی فروش یکی ازراه کارها برای ادامه کسب وکارهای سنتی ونوین میباشدکه فقط توسط افرادمتخصص وکارآزموده وباتجربه قابل انجام میباشد.

مادرسازمانتک (sazmantec) به شماکمک میکنیم تا بتوانید بیماری را درکسب وکارخودازبین برده وحتی پیشگیری نماییدزیرا همیشه پیش گیری بهترازدرمان است.

باتشکر

سیامک زنگنه