سیامک زنگنه

ابزارهای جدید کسب وکار

ابزارهای نوین کسب وکار

ابزارهای جدیدیانوین کسب وکار به انواع ابزارهاوسیستم هاوعملکردهایی گفته میشود.

که به ماوکسب وکارمان بتواند.کمک های لازم رادرزمینه شناخت وبررسی هایی درآنالیزهای :

مالی وبازاریابی ومشتریان درون سازمانی وبرون سازمانی وباشگاه مشتریان وهمچنین درزمینه دیجیتال مارکتینگ بتواندماوکسب وکارمان رابه مشتری یامشتریان معرفی وآنهاراجذب وجلب بنماید.

دراینجا بایداضافه نمودکه تمامی این سیستم هاوفناوری هابایدبرپایه دیجیتال مارکتینگ بوده وازتکنولوژی روزدنیاکه اینترنت میباشداستفاده نمود.

لازم به ذکر است که این ابزارهابایدمبتنی بروب web باشندتا بتوان زمان ومکان راحذف کرده وهمچنین هزینه های استفاده ازسروروتجهیزات شبکه ومسئول فنی itودسترسی های سخت  وپیچیده وهمچنین هزینه مکان وبرق وصدها هزینه دیگرراحذف نمود.

یکی دیگرازمزایای استفاده ازابزارهای حدیدونوین کسب وکار بهرمندی ازآن درسراسردنیا میباشد.

شمادرهرکجای دنیا که دسترسی به اینترنت داشته باشید.میتوانید ازابزارهای جدیدونوین کسب وکاراستفاده نماییدوسیستم وسازمان خودرا درهرمحل وزمان هدایت مدیریت وسازمان دهی کنید.

ابزارهای جدیدونوین کسب وکاربه مااین امکان را میدهندکه بتوانیدکسب وکارتان راهرچه سریعتروروان ترباکمترین هزینه وحذف زمان ومکان دراختیاربگیریم.

مشکلات ابزارهای نرم افزاری جزیره ای یاپراکنده چیست؟

مادربرخی ازسازمانهاوشرکت ها میبینیم که ازنرم افزارهای متعددی درحال استفاده هستند.

به طورمثال:

  • نرم افزارمالی
  • نرم افزاراداری ERP ای آر پی
  • نرم افزارمدیریت ارتباط بامشتریان با CRM سی آر ام
  • نرم تفزارباشگاه مشتریان club
  • نرم افزارپنل پیامک کوتاه sms
  • نرم افزاروب سایت web 
  • نرم افزارهای اپلیکیشن برای تلفن های همراه هوشمندandroid ,ios 

 

حال مامیبینیم که اگرنخواهیم ازابزارهای ارتباطی ومحاسباتی بالابه صورت یکپارچه سازمان یکپارچه آنلاین :فروش.مدیریت مشتریان.باشگاه مشتریان ومالی اداریاستفاده کنیم غیرممکن است وزمان وهزینه زیادی بابت حابحایی اطلاعات وهدررفت زمان آنهابایدبپردازیم.

 

مشکلات ابزارهای قدیمی درکسب وکارهاچیست؟

ویکی دیگرازمشکلات ابزارهای قدیمی نرم افزاری این است که به روزرسانی نشده ویابانیازهای روز طراحی وساخته نگردیده اند.

  1. ابزارهای نوین وجدیدکسب وکاربایدبتوانند:تمامی نیازهای مرتبط با سازمان وکسب وکارشمارابه صورت یکپارچه برروی بستروب پیاده سازی نمایند.
  2. ابزارهای نوین وجدیدکسب وکارباید بتوانند:درکمترین زمان ممکن اقدام به اطلاع رسانی وگزارش گیری وارتباط باتمامی افرادتعریف شده سازمان با یکدیگر قراربگیرد.
  3. ابزارهای نوین وجدیدکسب وکارباید بتوانند:کاربرپسندیا به عبارتی user friendly باشندوباآنهاارتباط برقرارکنند.

مواردی که دربالا ذکرشده حداقل هایی است که بایدتمامی ابزارهای نوین وجدیدکسب وکارازآنهااستفاده نمایندواین امکانات را دراختیار سازمانها وکسب وکارها قراردهند.

 مادرسازمانتک sazmantec میتوانیم با مشاوره های رایگان با انواع سازمانها وفروشگاه هاوتبدیل کسب وکارهای قدیمی به جدیدازطریق طراحی وساخت ابزارهای نوین کسب وکاروآموزش وراهبری آنها برای شما به کسب وکارهای مختلف کمک نماییم.

باتشکر

سیامک زنگنه